• WEBBPLATSENS SEKRETESSPOLICY

  SÅ HÄR ANVÄNDER VI OCH HANTERAR DINA PERSONUPPGIFTER

  Viktig information

Kellogg Europe Trading Limited ("Kellogg") respekterar din rätt till integritet. Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och vi hanterar dina personuppgifter enligt den svenska integritetslagstiftningen. Observera att Kellogg är personuppgiftsansvarig när det gäller dina personuppgifter. Principerna som anges i denna sekretesspolicy är tillämpliga på alla personuppgiftsansvariga enheter, där Kellogg tar emot dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig i de ändamål som beskrivs i detta meddelande. Dessa ändamål är behandling av personuppgifter för att du ska kunna delta i de olika aktiviteter som är tillgängliga på denna webbplats eller som nämns nedan.

Vi ställde ett antal viktiga frågor till oss själva, som vi tror att du skulle vilja ha svar på i samband med de personuppgifter som du lämnar till Kellogg. Dessa svar kommer, i den utsträckning som tillämplig lagstiftning kräver det, informera dig om dina rättigheter relaterade till dina personuppgifter och de säkerhetsåtgärder som Kellogg använder sig av för att skydda dina personuppgifter, samt i vilka sammanhang som sådana personuppgifter används. Vi hoppas att denna information kommer att vara användbar.

Om du har några frågor angående dina personuppgifter, eller frågor om vilka metoder vi använder för personuppgiftshantering, är du välkommen att kontakta Kellogg på den adress som anges i punkt 5 nedan. Vi har utformat denna sekretesspolicy så att du inte ska vara tvungen att läsa igenom hela policyn för att hitta svaret på en specifik fråga. Om du vill läsa igenom hela policyn, gör gärna det. Den finns i sin helhet nedan.

Du kan klicka på något av ämnena som anges nedan för att komma direkt till den information som du söker.

 1. Vilka personuppgifter som Kellogg samlar in genom denna webbplats, hur Kellogg tar emot personuppgifter och syftet med databehandlingen
 2. Kelloggs säkerhetsåtgärder
 3. Hur Kellogg använder dina personuppgifter
 4. Till vem lämnar Kellogg ut dina personuppgifter och varför
 5. YDina rättigheter
 6. Länder som dina personuppgifter kommer att skickas till och varför
 7. Hur och varför Kellogg använder kakor (cookies) och andra liknande tekniker
 8. Anpassning av webbplats
 9. Kelloggs policy för inhämtning av uppgifter från barn
 10. Villkorsförändringar i denna sekretessspolicy
 11. Lagring av dina personuppgifter
 12. Hur du kontaktar Kellogg

1. Personuppgifter som Kellogg samlar in genom denna webbplats, samt hur Kellogg tar emot dessa?

Du kan tillhandahålla dina personuppgifter om du vill. Vi samlar enbart in personuppgifter som DU vill tillhandahålla oss eller som krävs för att tillhandahålla (och förbättra) vår service till dig. Vi samlar in personuppgifter direkt som namn, ålder, kön, adress och e-postadress samt information om anslutning och system. Den juridiska grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt medgivande och/eller andra tillämpliga juridiska skäl, som vårt legitima intresse i att delta i handel och erbjuda produkter och tjänster av värde till dig. Medgivande som du lämnar kan återtas när som helst genom att följa kontaktmetoderna som anges i punkt 5.

På vår webbplats kan du ge oss e-postadress, namn, telefonnummer, osv. för att vi ska kunna förse dig med information om våra produkter, anmäla dig till våra tävlingar eller undersökningar, svara på dina frågor eller kommentarer eller bara för att hålla dig uppdaterad om Kelloggs spännande utveckling, som du kan vara intresserad av. Vänligen notera att vissa funktioner på webbplatsen kan vara otillgängliga för användare som inte har gett oss sina personuppgifter eller som inte tillåter att denna webbplats använder kakor eller liknande tekniker. Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter kan vi inte tillhandahålla dig våra produkter eller tjänster samt annan support eller andra svar.

Dessutom, om du vill utveckla din karriär med Kellogg kan du söka någon av våra lediga tjänster genom att skicka in ditt CV till våra rekryteringssidor på internet.

Tillbaka till toppen av sidan

2. Kelloggs säkerhetsåtgärder

Kellogg arbetar för att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder enligt den svenska sekretesslagstiftningen. Kellogg har säkerhetsåtgärder utformade för att förhindra informationsförluster, för att upprätthålla personuppgiftsintegritet samt för att reglera åtkomsten till uppgifterna. Endast auktoriserade anställda inom Kellogg-koncernen och godkända anställda hos tredje parts serviceleverantörer som behandlar uppgifter för vår räkning har tillgång till dina personuppgifter. Alla medarbetare på Kellogg som har tillgång till dina personuppgifter måste följa Kelloggs sekretesspolicy och Kellogg kräver att alla tredje parts serviceleverantörer garanterar att var och en av deras anställda, som har tillgång till dina personuppgifter, har undertecknat ett sekretessavtal. Dessutom har vi ingått avtal med sådana tredje parters serviceleverantörer som behandlar uppgifter för Kellogg och som har tillgång till dina personuppgifter som tillser att de krav på säkerhetsnivå som ställs enligt lagen i det land du bor i är uppfyllda samt att dina personuppgifter endast behandlas i enlighet med Kelloggs anvisningar.

Se fråga 4 – Till vem lämnar Kellogg ut dina personuppgifter och varför?

Tillbaka till toppen av sidan

3. Hur Kellogg använder dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer endast att användas för de ändamål som du har tillhandahållit dem till Kellogg för, vilket meddelades dig då du lämnade dina personuppgifter till Kellogg. Personuppgifterna kommer också att användas för att hantera, ge och få återkoppling på vår servicenivå, för att förhindra brott mot säkerheten, lag eller våra avtalsvillkor samt för direktreklamsändamål. De kan även lämnas ut, inklusive lämnas ut till enheter baserade utanför EES, till tredje part (som en del av den information som normalt ingår i affärsverksamhet) vid en försäljning av verksamheten eller en omorganisation av verksamheten eller på annat sätt där det krävs eller tillåts av lag eller tillämplig myndighet.

Tillbaka till toppen av sidan

4. Till vem lämnar Kellogg ut dina personuppgifter och varför

Kellogg kommer aldrig att lämna ut dina personuppgifter till tredje part (d.v.s. annan part än en enhet inom Kellogg-koncernen) som avser att använda dem för egna syften, annat än vad som krävs enligt lag. Kellogg kan efter eget omdöme, som del av en världsomspännande koncern, överföra eller lämna ut dina personuppgifter till någon annan personuppgiftsansvarig inom Kellogg-koncernen för liknande syften, som anges i denna sekretesspolicy. Om dina personuppgifter överförs eller lämnas ut till en annan personuppgiftsansvarig inom Kellogg-koncernen, ska sådan annan personuppgiftsansvarig ha samma rättigheter och skyldigheter avseende dina personuppgifter som Kellogg.

Med ditt medgivande kan Kellogg dela dina personuppgifter med tredje part (d.v.s. andra parter än enheter inom Kellogg-koncernen), exempelvis de som hjälper oss tillhandahålla produkter och tjänster samt utför tekniska åtgärder, men enbart vid de strikt begränsade omständigheter som anges nedan:

Våra databehandlare hos tredje part (till exempel leverantörer som våra partner som hanterar genomförande och aktivering, digitala byråer, samt leverantörer av värdtjänster eller datalagring och andra tekniska partners) som hjälper oss att administrera denna webbplats eller att behandla data som lämnats på webbplatsen, kan få tillgång till dina uppgifter. Vissa av dessa affärspartner kan ha sin verksamhet i ett annat land än det du besöker denna webbplats från.

Tillbaka till toppen av sidan

5. Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut all information som Kellogg lagrar om dig. Om du vill få åtkomst till dina personuppgifter klickar du på Mitt konto, där du kan uppdatera dina personuppgifter eller inställningar. Du har rätt att be Kellogg korrigera, blockera, komplettera och ta bort dina personuppgifter, begränsa användningen av dem och lämna dina uppgifter till en annan organisation. Du har rätt att begära ytterligare information om hanteringen av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot Kelloggs behandling av dina uppgifter under vissa omständigheter och, där vi har begärt tillstånd för att behandla dina uppgifter, återta detta medgivande. Om du vill ha hjälp med någon av ovanstående rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud på DataPrivacyOfficer@kellogg.com

Det finns dock undantag från dessa rättigheter. Exempelvis kan åtkomst till dina personuppgifter nekas i vissa fall om ett tillgängliggörande av informationen skulle avslöja personuppgifter om en annan person eller om Kellogg enligt lag är förhindrad från attlämna ut sådan information. Kellogg kan dessutom eventuellt lagra data även om du återtar ditt medgivande, där Kellogg kan påvisa att de omfattas av ett juridiskt krav att behandla dina uppgifter.

Tillbaka till toppen av sidan

6. Länder som dina personuppgifter kommer att skickas till och varför

Kellogg är ett globalt företag och dina personuppgifter kan komma att överföras över nationella gränser. De kan komma att överföras till länder vars dataskyddslagar har en annan omfattning än dataskyddslagarna i det land från vilket du tillhandahöll dina personuppgifter. När lokala dataskyddsregleringar kräver det har Kellogg (i sin kapacitet som personuppgiftsansvarig och dataexportör) vidtagit säkerhetsåtgärder för export av personuppgifter från detta lands jurisdiktion. Där lokala dataskyddsregleringar kräver det, har Kellogg kommit överens med de enheter som tar emot dina personuppgifter, som Kellogg-koncernen eller tredje part-databehandlare, om att de ska säkerställa att säkerhetsåtgärder vidtagits och att dina personuppgifter behandlas uteslutande i enlighet med EU:s dataskyddslagar.

Om data överförs inom EEA till en jurisdiktion utanför EEA görs detta enligt ett dataöverföringsavtal, vilket innehåller standardklausuler för dataskydd. EU-kommissionen har antagit standardklausuler för dataskydd (kallas modellklausuler) som skyddar personuppgifter som överförs utanför Europa. Vi använder modellklausuler när vi överför personuppgifter utanför Europa. Om du vill veta mer om internationella överföringar av dina personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet på DataPrivacyOfficer@kellogg.com.

Servern som gör denna webbplats tillgänglig kan finnas utanför landet som du har anslutit till webbplatsen från. Leverantören av denna webbplats omfattas av ett avtal som säkerställer att dina uppgifter hanteras i enlighet med EU:s dataskyddslagar och att leverantören agerar enbart på instruktion av Kellogg och implementerar alla tekniska åtgärder som krävs på kontinuerlig basis för att skydda dina personuppgifter.

Tillbaka till toppen av sidan

7. Hur och varför Kellogg använder kakor (cookies) och andra liknande tekniker

Kellogg och våra annonsörer använder kakor, vilka är små textfiler som sparas på din dator av de webbplatser som du besöker eller av vissa e-postmeddelanden som du öppnar samt liknande tekniker som till exempel ”Flash Cookies” och ”web beacons”. Sådana tekniker används i mycket stor utsträckning för att få webbplatserna att fungera, eller fungera mer effektivt, såväl som för att tillhandahålla affärs- och marknadsföringsinformation till webbplatsens ägare, för att samla in personuppgifter som till exempel typ av webbläsare och operativsystem, hänvisande sida, spår på webbplatsen, ISP-domän etc. för att förstå hur besökare använder webbplatsen. Kakor och liknande tekniker hjälper oss att anpassa webbplatsen till dina personliga behov.

Denna typ av information, som erhålls genom kakor, kommer inte att lämnas ut annat än inom Kellogg-koncernen eller till godkända databehandlare. Informationen används inte för annan kommunikation än den du uttryckligen samtyckt till.

Kakorna som sparas på din dator innehåller inte ditt namn, utan en IP-adress. I många fall är informationen inte längre tillgänglig för Kellogg efter att användaren lämnat webbplatsen.

Generellt sett så rekommenderar vi att du ser till att dina datorinställningar återspeglar om du är villig att acceptera kakor eller inte. Du kan ställa in din webbläsare så att den varnar innan du accepterar kakor eller helt enkelt ställa in den på att inte acceptera kakor, även om du då inte får tillgång till alla funktioner på webbplatsen. Du hittar mer information om hur du gör dessa inställningar på din dator i webbläsarens hjälpavsnitt. Vissa Flash-kakor kommer kanske inte påverkas av sådana inställningar. Du behöver inte ha kakor aktiverat i din webbläsare för att kunna använda och navigera på denna webbplats och Kelloggs andra webbplatser. Kom ihåg att om du använder olika datorer på olika platser, så måste du komma ihåg att se till att varje webbläsare är inställd efter dina önskemål gällande kakor.

Du hittar ytterligare information om kakor, inklusive hur du nekar användning av dem, på www.allaboutcookies.org.

Tillbaka till toppen av sidan

8. Anpassning av webbplats

Med ditt medgivande, och enligt uppgift nedan, kan vi använda de uppgifter du ger oss om dig själv när du registrerar dig online för att skapa oss en bild av dina intressen – så att vi sedan kan försöka se till att du inte missar erbjudanden och information som är relevant för dig när du besöker webbplatsen.

Kellogg och reklamfirmor hos välrenommerade tredje parter som handlar för Kelloggs räkning kommer att samla in användarinformation om besökare på vår webbplats för statistisk analys, försäljnings- och marknadsundersökningar, användningen av spårningssidor samt de sökvägar som används av besökare på vår webbplats, med inriktning på webbplatsens innehåll, våra marknadsföringskampanjer och e-postmeddelanden med direktreklam och inriktning på våra bannerannonser på vår webbplats och andra webbplatser samt spårning av användningen av våra bannerannonser och andra länkar från våra marknadsföringspartners webbplatser till vår webbplats.

Vi kan även kombinera dessa uppgifter om din webbplatsanvändning med annan information som vi har samlat in om dig, till exempel om du har kommit till vår webbplats genom ett reklam-e- postmeddelande som skickats till ett individuellt konto, uppgifter om din användarregistrering (om du har loggat in) samt uppgifter om din webbplatsanvändning som har lagrats via en kaka som placerats på din dator vid ett tidigare tillfälle. Vi lagrar denna information för att få en bättre och mer specifik förståelse för hur kunder använder vår webbplats samt för deras preferenser och intressen. Vi kan komma att använda informationen i marknadsföringssyfte samt för att anpassa vår webbplats, våra reklamkampanjer och e- postmeddelanden speciellt för dig.

Tillbaka till toppen av sidan

9. Kelloggs policy för inhämtning av uppgifter från barn

Vi samlar inte in personuppgifter om barn under 16 år.

Tillbaka till toppen av sidan

10. Villkorsförändringar i denna sekretesspolicy

Kellogg kommer att då och då göra förändringar och anpassningar av denna sekretesspolicy. Om vi anser att ändringarna är betydande informerar vi dig genom att tillämpa ett (eller flera) av följande alternativ: (1) publicera ändringarna på denna webbplats eller (2) skicka dig ett e-postmeddelande eller meddelande om ändringarna. Vi ger dig även möjlighet att samtycka till dessa betydande ändringar. Ändringarna träder i kraft efter meddelandet om och ditt godkännande av ändringarna, vilket kan ske genom din fortsatta användning av webbplatsen efter att ändringarna har trätt i kraft.

Tillbaka till toppen av sidan

11. Lagring av dina personuppgifter

Kellogg lagrar din information enbart så länge det är nödvändigt av de skäl som anges i denna policy. Kellogg lagrar och använder dina uppgifter i den utsträckning som krävs för att följa våra lagenliga skyldigheter (om vi exempelvis är skyldiga att lagra dina uppgifter för att följa gällande lagar om skatt/intäkt), lösa tvister och tillämpa våra avtal. Vi lagrar även loggfiler för intern analys. Dessa loggfiler lagras normalt en kort tid, förutom då de används för webbplatssäkerhet, för att förbättra webbplatsens funktion eller då vi är juridiskt skyldiga att lagra dem under längre tidsperioder.

Tillbaka till toppen av sidan

12. Hur du kontaktar Kellogg

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter i de syften som beskrivs i tillämplig EU-dataskyddslag är:

Kellogg Europe Trading Limited, ATTN : Data Protection Officer, Airside Business Park, Lakeshore Drive, Swords, Co. Dublin,

Ireland. Téléphone: +353 1 883 0702.

Email:DataPrivacyOfficer@kellogg.com.

Om du har frågor om denna sekretesspolicy eller om våra rutiner för datainsamling, kontakta oss på adressen, telefonnumret eller e-postadressen som anges ovan och anger i vilket land du bor samt vilken typ av fråga du har. Du kan även kontakta oss via följande metod:

Kontakta oss

Tillbaka till toppen av sidan

Dated 04/05/2018