พริงเกิลส์ ลำโพงปาร์ตี้ – ข้อกำหนดและเงื่อนไข


1. พริงเกิลส์ ลำโพงปาร์ตี้นั้นสำหรับผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ยกเว้นพนักงานและสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องใน Pringles International Operations SARL Singapore Branch (“ผู้ส่งเสริมการขาย”) รวมถึงองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่ง “หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” ถูกรวมถึงโดยไม่มีข้อจำกัด เช่น ตัวเเทน ผู้รับเหมา ผู้จัดจำหน่ายพริงเกิลส์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อเสนอการรับรางวัล การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวคุณต้องแสดงว่าคุณมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมและยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทั้งหมด


2. ข้อเสนอรางวัลของพริงเกิลส์ ลำโพงปาร์ตี้ (“ข้อเสนอ”) คือ โอกาสที่จะได้รับพริงเกิลส์ ลำโพงปาร์ตี้ สำหรับการใช้งานคู่กับกระป๋องพริงเกิลส์ชนิดใดก็ได้ ในช่วงระยะเวลาของการจัดรายการส่งเสริมการขาย ซึ่งจะจับรางวัลและแจกลำโพงปาร์ตี้จำนวน 280 ลำโพงทุกวัน


3. พริงเกิลส์ ลำโพงปาร์ตี้ใช้แบตเตอร์รี่ในการเปิดใช้งาน (แบตเตอร์รี่ดังกล่าวไม่รวมอยู่ในชุด) และสามารถเชื่อมต่อผ่านปลั๊กขนาดมาตรฐาน 3.5 มม. ของโทรศัพท์และเครื่องเล่นเพลงที่รองรับ คู่มือการใช้งานบรรจุอยู่ในกล่อง ลำโพงปาร์ตี้ถูกออกแบบและจัดทำขึ้นเฉพาะโดยพริงเกิลส์และห้ามขายหรือจำหน่าย ลำโพงปาร์ตี้มีมูลค่า 320 บาท


4. ระยะเวลาของการจัดรายการส่งเสริมการขาย” เริ่มตั้งแต่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 สิ้นสุด 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 (“ระยะเวลาของการจัดรายการส่งเสริมการขาย) จับรางวัลทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันที่ 1 มิถุนายน 2558 เวลา 17.00 น. ตลอดระยะเวลาของการจัดรายการส่งเสริมการขายและผู้ที่ถูกจับสลากได้ 280 ท่านแรกจะได้รับรางวัลเป็นพริงเกิลส์ ลำโพงปาร์ตี้ 1 รางวัล จับรางวัลของวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ในวันทำการวันต่อไป ตัดเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมที่ 17.00 น. ของทุกวัน หากเข้าร่วมหลังเวลาดังกล่าว จะนำเข้าไปรวมกับการจับรางวัลใหม่ในวันต่อไป ผู้ไม่ได้รับรางวัลจะไม่ถูกรวมเข้ามาจับรางวัลใหม่ในวันต่อไป


5. สำหรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ คุณต้องซื้อพริงเกิลส์ 4 กระป๋อง ขนาด 110 กรัม (รสชาติใดก็ได้) ในใบเสร็จเดียวกัน และเก็บใบเสร็จจากร้านค้าไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล หนึ่งใบเสร็จมีค่าเท่ากับหนึ่งสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ผู้เข้าร่วมไม่สามารถใช้ใบเสร็จที่ใช้เข้าร่วมกิจกรรมไปแล้วเข้าร่วมกิจกรรมได้อีกและรับพริงเกิลส์ ลำโพงปาร์ตี้หลายอัน


6. สำหรับการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย คุณจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ในช่วงระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย ก. ถ่ายรูปใบเสร็จให้ชัดเจนโดยมีรายการซื้อพริงเกิลส์ ขนาด 110 กรัม 4 กระป๋อง ในใบเสร็จเดียวกัน ข. ส่งข้อความภาพ (MMS) ที่มีรูปถ่ายใบเสร็จมาที่เบอร์โทรศัพท์: 4642377 ส่งได้จนถึงเวลา 17.00 น. ในแต่ละวัน ค. โปรดเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันสิทธิ์ หากคุณได้รับพริงเกิลส์ ลำโพงปาร์ตี้


7. หากการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายของคุณเป็นผลสำเร็จ คุณจะได้รับข้อความตอบกลับจากเบอร์โทรศัพท์ 4642377 เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายของคุณ สิทธิ์การเข้าร่วมจะมีผลหลังจากได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์และหมดสิทธิ์หลังจากเสร็จสิ้นการจับรางวัลในแต่ละวัน


8. หากคุณเป็นผู้ได้รับรางวัลพริงเกิลส์ ลำโพงปาร์ตี้ บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัดจะติดต่อกลับไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ส่งข้อความภาพ (MMS) เพื่อขอข้อมูลชื่อและที่อยู่ในการจัดส่งพริงเกิลส์ ลำโพงปาร์ตี้ ข้อมูลชื่อและที่อยู่ในการจัดส่งจะถูกส่งให้กับหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดส่งพริงเกิลส์ ลำโพงปาร์ตี้สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลต่อไป ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลที่เว็บไซต์ http://www.thailuckydraw.com


9. พริงเกิลส์ ลำโพงปาร์ตี้จะถูกจัดส่งให้ภายใน 40 วันตามที่อยู่ที่คุณระบุจากวันที่ที่เราแจ้งให้ทราบว่าคุณคือผู้ได้รับรางวัล (โปรดดูที่ระบุไว้ในข้อ 6) หรือหากสะดวกมารับพริงเกิลส์ ลำโพงปาร์ตี้ด้วยตัวเองโปรดแจ้งให้บริษัทพริงเกิลส์ทราบหลังได้รับอีเมลล์หรือ SMS แจ้งสิทธิ์การได้รับพริงเกิลส์ ลำโพงปาร์ตี้ภายใน 7 วัน หากไม่ได้รับพริงเกิลส์ ลำโพงปาร์ตี้ในการจัดส่งครั้งแรก โปรดแจ้งบริษัทพริงเกิลส์ เพื่อบริษัทฯจะได้จัดส่งพริงเกิลส์ ลำโพงปาร์ตี้ให้ใหม่ในลำดับต่อไป กรณีนี้ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งแต่เพียงผู้เดียว ผู้ได้รับรางวัลจะต้องโอนเงินผ่านทางบัญชีของบริษัทพริงเกิลส์ก่อนการจัดส่ง หรือสะดวกมารับด้วยตัวเองโปรดแจ้งให้บริษัทพริงเกิลส์ทราบ หากผู้ได้รับรางวัลไม่ได้รับพริงเกิลส์ ลำโพงปาร์ตี้และไม่มีการติดต่อกลับมาที่บริษัทพริงเกิลส์ในระยะเวลา 3 เดือน บริษัทถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์การรับพริงเกิลส์ ลำโพงปาร์ตี้


10. ในระยะเวลาของการจัดรายการส่งเสริมการขาย คุณสามารถเข้าร่วมได้หลายครั้งตามที่คุณต้องการ ตามขั้นตอนในข้อ 6 1 ใบเสร็จต่อ 1 สิทธิ์การเข้าร่วม


11. พริงเกิลส์ ลำโพงปาร์ตี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคล ห้ามซื้อขายหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า


12. พริงเกิลส์และตัวแทนจำหน่ายจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีพริงเกิลส์ ลำโพงปาร์ตี้สูญหาย ถูกขโมย หรือเกิดความเสียหาย


13. ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมาย พริงเกิลส์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบหรือชดเชยใดๆ ให้แก่ลูกค้า หรือไม่ยอมรับการรับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดการสูญหายโดยส่วนตัวหรือเกิดอันตรายขณะใช้งานพริงเกิลส์ ลำโพงปาร์ตี้หรือในประการอื่นที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับข้อเสนอพริงเกิลส์ ลำโพงปาร์ตี้


14. ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมาย พริงเกิลส์ไม่มีการรับประกันคุณภาพ และ/หรือสภาพความพร้อมใช้งานของพริงเกิลส์ ลำโพงปาร์ตี้และไม่สามารถรับผิดชอบในกรณีสูญหายโดยส่วนตัวใดๆ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นขณะเชื่อมต่ออุปกรณ์


15. พริงเกิลส์ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแลกรับของรางวัล รวมไปถึงข้อเสนอใดๆ ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ และในกรณีเกิดการใช้งานเพื่อการค้า หรือ หากนำไปใช้ในทางผิดกฎหมายหรือการฝ่าฝืนอื่นๆ ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุ


16.พริงเกิลส์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลหรือทดแทนด้วยของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่า พริงเกิลส์อาจมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขตามดุลยพินิจ


17. เงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้ คุณเห็นด้วยทั้งหมดกับเราเรื่องข้อเสนอรางวัล พริงเกิลส์ ลำโพงปาร์ตี้


18. หากการแลกรับของรางวัลนี้ถูกแทรกเเซงไม่ว่าทางใดก็ตาม หรือไม่สามารถดำเนินการได้โดยเหตุสุดวิสัย กล่าวคือเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ส่งเสริมการขาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อบกพร่องทางเทคนิค การแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการทุจริต สงวนสิทธิ์ผู้ส่งเสริมการขายใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวตามกฎหมายกำหนดไว้ (ก.) ผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการร่วมรายการ หรือ (ข.) ภายใต้ข้อปฏิบัติที่มีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจ เพื่อปรับเปลี่ยน เลื่อน ระงับ หรือ ยกเลิกข้อเสนอตามความเหมาะสม


19. ค่าใช้จ่ายใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทางเว็บไซต์ และ/หรือการส่งข้อความภาพ (MMS) ถึงพริงเกิลส์ เป็นส่วนที่ผู้เข้าร่วมรายการต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตและผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายใดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งพริงเกิลส์ ลำโพงปาร์ตี้ในครั้งแรกอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทพริงเกิลส์ หากเกิดเหตุที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ได้รับพริงเกิลส์ ลำโพงปาร์ตี้ และต้องมีการจัดส่งสินค้าครั้งใหม่ ผู้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าครั้งใหม่แต่เพียงผู้เดียว


20. การใช้งานซอฟต์แวร์อัตโนมัติใดๆ หรือกลไกอื่นๆ หรืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่ทำให้ผู้ร่วมรายการยืนยันสิทธิ์ซ้ำๆ กรณีดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้าม และทำให้สิทธิ์ทั้งหมดที่ถูกส่งจากผู้เข้าร่วมรายการนั้นถือเป็นโมฆะ


21. ผู้ส่งเสริมการขาย (กล่าวรวม เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทน) จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บโดยส่วนตัวใดๆ ความสูญเสียใดๆ ความเสียหาย (รวมถึงความประมาท) ที่เกิดขึ้นโดยทางตรง ทางอ้อม เฉพาะทาง ผลกระทบที่ตามมา หรือความบาดเจ็บของบุคคลที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับของรางวัล (รวมถึงการเสียโอกาส) ยกเว้นความรับผิดที่ไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุที่เกิดจากปัจจัยต่อไปนี้ (ก.) ปัญหาทางเทคนิคใดๆ หรือการทำงานที่ผิดปกติของอุปกรณ์ (ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้การควบคุมหรือนอกเหนือการควบคุมของผู้ส่งเสริมการขาย) (ข.) การโจรกรรม หรือผู้ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึง หรือการแทรกเเซงโดยบุคคลอื่น (ค.) ความล่าช้าในการยืนยันสิทธิ์ใดๆ สูญหาย เปลี่ยนเเปลง หรือความเสียหายใดๆ หรือการนำไปใช้ในทางที่ผิด (ไม่ว่าผู้ส่งเสริมการขายจะได้รับใบเสร็จแล้วก็ตาม) ไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของผู้ส่งเสริมการขาย (.) ข้อเสนอต่างๆ สำหรับพริงเกิลส์ ลำโพงปาร์ตี้ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แล้ว หรือ (จ.) การเรียกเก็บภาษีใดๆ ที่เกิดขึ้นเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมรายการ


22. บริษัทพริงเกิลส์ทำงานร่วมกับบุคคลที่สามในการจัดหารางวัล พริงเกิลส์ ลำโพงปาร์ตี้ให้คุณ ทางบริษัทอาจเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อความสะดวกในการแจกจ่ายลำโพงปาร์ตี้ ทั้งนี้ผู้ร่วมรายการส่งเสริมการขายจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวกับทางบริษัท บริษัทอาจเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ทางการตลาดต่อไป


23. การเก็บรวบรวม การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ส่งเสริมการขาย (https://www.kellanova.com/us/en/privacy-notice.html)


24. ผู้ส่งเสริมการขายคือ Pringles International Operations SARL Singapore Branch (หมายเลขทะเบียนการค้าเลขที่ T11FC0154H) Singapore branch of Pringles International Operations SARL จัดตั้งและดำรงอยู่ภายใต้กฎหมายประเทศสิงคโปร์ โดยมีสำนักงานที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตั้งอยู่ที่ 238B ถนนทอมสัน #10-01/08 โนเวนา สเเควร์ ตึกบี ประเทศสิงคโปร์ (เบอร์ติดต่อศูนย์กลางลูกค้าสัมพันธ์ 086-399-9949) หน่วยงานผู้ทำการจับรางวัลคือ บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด เลขที่ 455/89 หมู่บ้านทาวน์พลัส ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160